/ 2 نظر / 17 بازدید
مينا

آقا امید همه رو با یه چشم نگاه نکن.[لبخند] زندگی پر از بالا و پاینه. چو عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. برات آرزوی موفقیت می کنم.

خاطره

همه دروغ میگن اما نه همیشه نه هر روز و نه هر ساعت [لبخند]