ازغمه کسي اسيرم که زمن خبر ندارد

عجب از محبت من که در او اثر ندارد

 غلط است هرکه گويد دل به دل راه دارد

                     دل من زغصه خون شد دل او خبر ندار

.........................

/ 0 نظر / 14 بازدید