بزرگترين گناه:"سکوت"بزرگترين شجاعت:"بگويي دوستت دارم"بزرگترين سرمايه:"دوست"بزرگترين اسرار:"صداقت بزرگترين افتخار:"عاشق شدن"

.................................
اي تنها هم آغوش من بيا که احساسم را برايت دست نخورده نگاه داشته ام و جسمم را به لذت بو سه اي نفروخته ام ، بيا که ميخواهم وقتي دستانت را به روي احساسم ميگذاري از فرط لذت قطره هاي اشک بر گونه هايت بدرخشد ميخواهم با اشکهايت بر تمام احساسم بوسه زني ميخواهم اشکهايت تمام روحم را خيس کنند، بيا که سالهاست سر به ديوار نهاده ام، بيا اي تنها هم آغوش من، بيا... کاش امتداد لحظه ها تکرار با تو بودن بود

/ 1 نظر / 14 بازدید