سلام...

احساست سخن نگو اگر واقعا وجود ندارد* هرگز به چشماني نگاه نکن وقتي قصد دروغ گفتن داري* هرگز سلامي نده وقتي ميدوني خداحافظي در پيشه* به کسي نگو تنها اوست وقتي در فکرت به ديگري فکر ميکني* قلبي را قفل نکن وقتي کليدش رو نداري* و کسي رو که دوست داري به اين آسوني ها از دست نده

.................................

کاش نمي ديدمش.....کاش نميشناختمش....... کاش دوستش نداشتم کاش بهم نميگفت دوستم داره....... کاش اون جريان لعنتي پيش نميومد.....کاش دلمو نميشکست کاش نميبخشيدمش..... کاش دوباره دلمو نميشکست..... کاش دوباره نميبخشيدمش....... کاش اين دل نبود کاش او نبود کاش من نبودم حالا به جايي رسيدم که ميبينم اگه فراموشش نکنم نابود ميشم

.................................

دلت اومد اينتوري منو فراموش کني ...اشکمو صد پاره کني..اين جوري خاموشم کني..چترتو وا کردي گلم نشد يه بار نگات کنم...رفتي برو اما بذار يه بار ديگه نگات کنم

/ 2 نظر / 14 بازدید

خوب بوذ عالی توپ توپ بود اقا خیای خوبه